Załącznik nr 3 – Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Marta Jezierska, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Rally-Tech sp. z o.o., NIP 9372706184, REGON
36937750, ul. Piekarska 50, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: biuro@rally-
tech.pl, tel. 603 90 30 50
2. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można kontaktować
się Administratorem danych w następujących formach: telefonicznie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, listownie lub osobiście w siedzibie Administratora (dane do kontaktu zostały
wskazane w ust. 1
3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:
a) w celu realizacji zawartych umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest
umowa zawarta z Administratorem, dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie
podstawa prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
b) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
c) w celu realizacji umów sprzedaży, zawieranych bez rejestracji Konta Klienta – podstawą
prawną przetwarzania danych niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1
lit. b) RODO
d) w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
e) w celach analitycznych i statystycznych oraz prowadzenia działań marketingowych postawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na optymalizacji strony internetowej i poprawy jakości świadczonych usług oraz
dostosowania ich do potrzeb użytkownika
f) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
polegający na obronie jego praw
g) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
4. Odbiorcami danych osobowych użytkowników są:
a) podmioty, które współpracują z Administratorem w zakresie realizacji umów sprzedaży, tj.
dostawcy zakupionych towarów oraz operatorzy płatniczy, jedynie w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy.
b) podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiot
świadczący usługi księgowe oraz podmiot świadczący usługi prawne.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby,
której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane, przez okres niezbędny dla realizacji celu
przetwarzania danych, nie dłużej jednak, niż przez okres 10 lat.
6. Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych
przetwarza jego dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
b) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy zdaniem użytkownika są one
nieprawidłowe lub niekompletne,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) przeniesienia danych osobowych; f) jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) użytkownik ma prawo w
każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy;
9. Optymalizacja strony internetowej:
a) Strona internetowej Administratora, w celu realizacji usług korzysta z plików cookies,
zgodnie z Polityką Cookies, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu. Każdy
użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej
przeglądarce.
b) Celem dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkownika i jej optymalizacji, w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Administrator korzysta z usługi Google Analytics,
dostarczanej przez Google Inc. Google Analytics korzysta z plików cookies. Google Analytics
służy analizie statystyk strony, czytelności treści i zbieraniu zanonimizowanych danych,
dotyczących użytkowników odwiedzających stronę. Użytkownik może pobrać dodatek do
przeglądarki, blokujący Google Analytics. Dodatek jest dostępny pod tym linkiem
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
c) Administrator, w celu realizacji oraz optymalizacji działań reklamowych w Internecie, w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, korzysta z technologii Google AdWords, dostarczanej przez
Google Inc. Dane użytkownika są zbierane w sposób zanonimizowany. W ramach usługi
Google AdWords Administrator korzysta z funkcji remarketingu. Funkcja remarketingu
pozwala wyświetlać użytkownikowi strony internetowej na innych stronach sieci Google
reklamy dostosowane do jego zainteresowań. W tym celu analizowane jest zachowanie
użytkownika na stronie internetowej Administratora, np. to, jakimi ofertami użytkownik był
zainteresowany, co pozwala na kierowanie do użytkownika reklamy, dostosowanej do jego
zainteresowań, nawet podczas wizyty na innej stronie internetowej. Zbieranie informacji służy
do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na określonym komputerze, a nie do identyfikacji osoby. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące personalizacji reklam w
internecie, korzystając z poniższego linka: https://adssettings.google.com/